Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – DOOR ZELFREFLECTIE NAAR TRANSFORMATIE is een ONDERDEEL van Human Transformation Projects

 

Article 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – opdrachtnemer: HUMAN TRANSFORMATION PROJECTS die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; – opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt; – diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder training, counselling en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht; – cliënt: degene die deelneemt aan trainings-, counsellings- of transformatietrajecten, dat laatste als de persoon niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever; 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen; 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor géén der partijen consequenties. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij alle andere overeenkomsten geldt een termijn van 2 weken.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden tenminste 7 dagen voorafgaand aan de start van de diensten, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de uitvoering van de diensten heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een trainings-, counsellings- of transformatietraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. De opdrachtgever voor een trainings-, coachings- of transformatietraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een trainings-, counsellings- of transformatietraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een trainings-, coachings- of transformatietraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het betreffende trainings-, coachings- of transformatietraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een trainings-, coachings- of transformatietraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een (1) week het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van een trainings-, coachings- of transformatietraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel transformatieconsult kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het consult in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande consult verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde diensten worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

265 gedachten over “Algemene voorwaarden”

 1. Любовь конечна?Если страсть накрывает как цунами и быстро растекается, то любовь струится тонкой струйкой. Но струйка эта вечна. Союз грешащих в страсти распадается, принеся в качестве плода максимум одно дитя, тогда как долгая супружеская жизнь в гармоничной и тихой любви строит крепкую многодетную семью. Понаблюдайте за собой и за другими. И решите, нужно ли вам это бесполезное наркотическое опьянение, которое все принимают за любовь. Вы-то теперь понимаете, что это такое.Наш сайт – это уникальное место, где собрано более тысячи анкет проституток Новосибирска. Любая девушка может зайти на наш сайт и добавить свою анкету, расписать в ней список услуг, которые она предоставляет и указать стоимость времяпрепровождения с ней.частные интим объявления интим 2016секс порно +с знакомства бесплатно
  все зависит от фантазии. Путаны не только воплотят все ваши желания, они предвосхитят
  http://pechora.putany24.ru/
  проститутки интим
  интим вконтакте
  интим услуги госпожи +в
  необыкновенным и очень приятным. На нашем сайте собраны лучшие проституки и области.

 2. Красивые путаны и индивидуалки этого города сочиа сочи сочи сочи всегда пребывают в отличном настроении, и интим-досуг с ними – сплошное удовольствие!Итак, вы уже внимательно изучили фото индивидуалок из , и выбрали ту, от которой невозможно оторвать взгляд? Смело звоните ей по указанному в анкете номеру, и будьте уверены в том, что телефоны шлюх проверены и принадлежат именно им сочипары интимгей знакомство секс доска5знакомства +для группового секса +в
  Индивидуалки прислушиваются и воплощают желания сочи Они чувствуют вас и знают, как доставить эйфорию каждой частичке
  секс +на олимпиаде +в
  секс адлер Сочи
  Добро пожаловать в каталог лучших проституток ! Воспользуйся простым и гибким поиском,
  проститутки интим салоны
  узбечка +на час интим +в
  телефоны интим досуг ул гоголя

 3. Почему шлюхи так востребованы?Согретые жарким южным солнцем, эти девушки прекрасны, словно египетские царицы;Они не гонятся за дньгами, у них и так уже все есть, их цель – неуемный безудержный секс, который несет в себе массу разнообразия;интим районы интим +на ночьсочи васильевна
  Проститутки воплотят все желанные мысли сочи Они будут кем-угодно: шлюхами, блядями,
  секс парами +в города сочие
  Сочи
  чтобы найти именно ту девочку, которая удовлетворит твоим желаниям сочи Хочешь попробовать что-то новое?
  интим товары +в
  интим услуги лично
  юзжалина сочи дмитриевна

 4. сайт знакомств без регистрации
  если вы посетили одну из девушек. Удачи и нескучного досуга!Если у вас выдался тяжелый день, неделя, месяц или полугодие, девушки сочи станут наилучшим способом справиться с серостью, монотонностью и наполненными стрессами днями. Путаны наполнят ваши вечера удовольствием и яркими моментами. Выберите понравившуюся анкету и сделайте сны явью! В городе, где исполняются мечты, вы без проблем сможете найти себе прелестную проститутку на ночь. Шлюхи, девушки сочи, путаны – вы можете называть их как хотите. Они исполнят любой ваш каприз. И вы захотите приходить к проституткам снова и снова. Ведь все мы любим секс, а хороший секс любим еще больше. Мы любим его так сильно, что готовы платить немалые деньги за то, чтобы хорошо провести ночь. И в этом деле нет никого лучше девушек . Эти шлюхи и путаны годами совершенствовали свои навыки и тела. Они готовы дать вам то, о чем многие девушки даже говорить стесняются. девушки сочи и шлюхи могут быть совершенно разными и выбрав ту девочку, что вам по нраву, вы сможете окунуться в незабываемый мир из которого вам не захочется возвращаться.
  http://www.sochinki.club/podruzhki.html интим знакомства 8 Сочи
  казанова интим маркет
  бесплатные секс знакомства 6
  знакомства мужчинами секса
  Заставьте ее обидеться на вас, например,изобразите поездку на море в компании друзей, которые берут с собой девушек, а послевозвращения (реального или мнимого) не звоните и не откликайтесь на звонки
  Для этого стоит вести ежедневник, куда вы будетевносить текущие дела

 5. http://love.noov.ru/page/maleevaannad474/frl-4/
  Огромный выбор проституток на выезд и VIP-индивидуалок представлен на сайте Ledy54.com Девушки по вызову с древних времен украшали интим-досуг мужчин и женщин эротическими танцами и всевозможными секс-играми.Для Вашего удобства анкеты индивидуалок разделены по категориям наиболее распространенных в спросе секс-услуг. Индивидуалки Новосибирска ждут ласк и внимания. Опытные путаны окажут Вам услуги секса за деньги в угодное для Вас время. Проститутки работают как в собственных апартаментах, так и на выезд в любой район Новосибирска. Некоторые девушки предоставляют услуги сопровождения. Обратите внимание, что некоторые анкеты Новосибирских шлюх имеют отметку «Реальное фото». Значит достоверность фото, загруженных проституткой в свою анкету на нашем сайте, подтверждена и фото совпадает с реальной внешностью девушки! интим +в 261секс знакомства +с номерами телефонов +в контакт любовь шипицына
  безусловно, самый полезный. А заняться сексом с первоклассной проституткой ,
  Новосибирск – не самый большой город, но мы уверены, что вы найдете себе девушку по вкусу! Специально для вас мы разработали уникальную систему фильтрации проституток по параметрам: вес, рост, цвет волос, район, размер груди и так далее… Можно настроить фильтр специально под свои предпочтения и выбрать себе королеву, которая в этот вечер сделает вас счастливым! интим магазин 9знакомства парами +для сексаинтим услуги транс госпожа бонба г
  бесплатные секс знакомства 6
  любовь васильевна
  Добро пожаловать в каталог лучших проституток ! Воспользуйся простымм и гибким поиском,

 6. My spouse and i felt really comfortable that Louis managed to complete his research with the ideas he was given using your site. It’s not at all simplistic to just possibly be releasing concepts which often some other people might have been making money from. And we all fully understand we have the website owner to be grateful to for this. Most of the explanations you’ve made, the straightforward web site navigation, the friendships you help to promote – it is most remarkable, and it’s really letting our son and us understand the subject is brilliant, and that’s very serious. Thanks for all!

 7. I definitely wanted to jot down a remark to be able to express gratitude to you for those nice steps you are posting on this website. My extended internet look up has at the end been rewarded with really good facts to go over with my good friends. I ‘d say that many of us site visitors actually are very much blessed to exist in a fine website with many brilliant professionals with useful plans. I feel truly fortunate to have used your web page and look forward to so many more excellent minutes reading here. Thank you once again for a lot of things.

 8. I wish to convey my respect for your kind-heartedness in support of individuals who have the need for assistance with this study. Your real dedication to getting the solution along was really helpful and has in most cases enabled some individuals just like me to get to their aims. Your own warm and friendly information denotes this much to me and extremely more to my fellow workers. Warm regards; from everyone of us.

 9. I’m also writing to let you be aware of of the awesome discovery my friend’s daughter obtained browsing your site. She realized a good number of things, with the inclusion of what it’s like to possess an ideal helping nature to make the mediocre ones effortlessly know several tortuous things. You actually did more than my expected results. Thank you for producing such invaluable, safe, revealing and unique tips on that topic to Sandra.

 10. I intended to write you this tiny observation to finally give thanks again on the splendid views you’ve shown above. This has been really remarkably open-handed with people like you to present unhampered what exactly a lot of folks might have marketed as an electronic book to end up making some cash for themselves, notably seeing that you might have tried it if you ever wanted. Those secrets as well worked to become great way to be sure that some people have the identical dreams just as mine to understand significantly more with regard to this issue. I know there are many more fun moments in the future for many who view your blog.

 11. Девочки, помогите советом. Я всегда доверяла своему мужу, но последнее время у него изменилось поведение, и мое доверие к нему подорвалось. Ситуация следующая. Он постоянно сидит в телефоне, все время носит его с собой. Все под паролем и телефон и компьютер. Если я ему что то говорю, он не слышит и не замечает элементарных вещей, находится в какой то прострации. Стал нервным, злым, раздражительным. Какие-то бесконечные придирки ко мне. Идет мыться в ванну, закрывается на замок и сидит там по 2 часа, а то и больше. Сначала я думала, что может он устал. Но с другой стороны, от чего ему уставать, работает менеджером в офисе, не сильно напряженная у него работа. Дома он ничего не делает, только пылесосит. Остальное делаю я. Мои попытки к близости, сразу же пресекаются с его стороны. Ни обнять, ни поцеловать, ни просто полежать рядом. Сразу делает такое лицо что даже подходить к нему нет никакого желания. Проверила все его личные вещи, но ничего не нашла. В телефон мне не залезть, там пароль. Что делать ума не приложу.Но с другой стороны, на работе не задерживается, выходные проводит дома. Ходим на выходных гулять, по магазинам. Он как и раньше покупает мне что-то. Но вот эта ситуация описанная выше меня очень напрягает. Тем более я у него в телефоне увидела ссылку на эту страницу с девушкой http://sex.urodok-net.org/anketa3158.html

 12. I would like to get across my love for your generosity supporting individuals who require assistance with this one matter. Your very own commitment to getting the solution all through has been amazingly productive and has specifically permitted women much like me to reach their objectives. This insightful key points implies much a person like me and especially to my fellow workers. With thanks; from everyone of us.

 13. I and also my friends have already been examining the best guides on your site while immediately came up with a terrible suspicion I never thanked the blog owner for those tips. Most of the women are already so glad to read through all of them and have now surely been taking pleasure in those things. Appreciation for indeed being very helpful and for settling on these kinds of essential areas most people are really eager to learn about. My very own honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 14. Здравствуйте, форумчане! У меня есть кума, Лена, впрочем, уже бывшая кума… Мы дружили, после рождения сына она согласилась стать крестной матерью. Сын рос, мы общались с кумовьями, ходили в гости, ездили вместе отдыхать на речку. Я всегда старалась ее поддержать, когда у нее были проблемы с мужем и его родителями. Все как-будто хорошо было, но стала я замечать, что она вроде как завидовать нам стала:”Конечно, у тебя зарплата больше, ты можешь себе позволить это купить (платье, курточку, телевизор, машину, телефон и т.д. и т.п). Хотя на машину, кстати, б/у ВАЗ 21063 84 года (правда ведь, не супер тачка) я брала кредит на 3 года и она мне была необходима, т.к. мама моя не ходит и очень болеет, я на руках ее до больницы не понесу. При этом ее муж получал очень хорошую зарплату и они ухаживали за бабушкой, после ее смерти им достался ее дом. В 2013 году в январе, от отрыва тромба прямо на работе умер ее муж, мы сразу поехали к ней, все 2 дня мы не оставляли ее без помощи, жд милиция(он был железнодорожник, а так как умер на рабочем месте, то все бумаги только через них), судмедэксперт, бюро ритуальных услуг, ЗАГС, морг, скупка продуктов, отпевание, место на кладбище, ну, просто все дыры мы с мужем затыкали. Про мороз -28-30, бензин и про то, что мы с мужем эти 2 дня просто с ног сбились, нам за это никто спасибо не сказал. Его родители “переживали” смерть сына, рассказывая соседям и родственникам какая у них засранка невестка и как плохо они жили. Я очень жестко заступилась за нее, мне было очень жаль ее, т.к. я видела, что свекры ненавидят ее и всячески травят. Вот ее фото http://sex.urodok-net.org/anketa3495.html

 15. My wife and i got really thankful Michael managed to carry out his reports from the precious recommendations he acquired out of the web pages. It is now and again perplexing to just choose to be giving for free tips and tricks that some people could have been selling. We really remember we need the blog owner to thank for this. The specific illustrations you made, the straightforward website navigation, the friendships you can give support to engender – it is everything astounding, and it’s leading our son in addition to the family feel that that situation is awesome, and that is very fundamental. Thanks for the whole thing!

 16. Thank you for all your valuable work on this website. Ellie take interest in going through investigations and it’s really easy to understand why. All of us know all about the dynamic means you convey great secrets by means of your web site and therefore boost contribution from other individuals on this concern while my daughter is undoubtedly learning a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re carrying out a powerful job.

 17. I discovered your weblog site on google and examine just a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Looking for forward to studying extra from you in a while!?

 18. I have to express some thanks to you for rescuing me from this dilemma. Because of researching throughout the online world and obtaining things that were not productive, I thought my life was gone. Being alive without the presence of strategies to the issues you’ve fixed by way of this article content is a critical case, and the ones that might have negatively damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your personal knowledge and kindness in maneuvering all the things was crucial. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a point like this. I’m able to now look ahead to my future. Thank you very much for your specialized and results-oriented help. I won’t think twice to refer the website to any individual who needs to have assistance about this area.

 19. My wife and i got really glad Chris could carry out his investigations through the precious recommendations he came across from your web site. It’s not at all simplistic to just continually be giving away concepts which often some people could have been selling. We fully understand we’ve got the website owner to give thanks to for that. All the illustrations you made, the straightforward blog navigation, the friendships your site assist to create – it’s everything superb, and it’s really helping our son in addition to us imagine that the content is entertaining, which is particularly mandatory. Thanks for everything!

 20. Thanks a lot for providing individuals with a very remarkable possiblity to discover important secrets from this web site. It’s usually so pleasant and jam-packed with a good time for me personally and my office fellow workers to search the blog the equivalent of thrice a week to read through the newest guidance you will have. Of course, I am also usually contented concerning the mind-boggling tactics served by you. Some 1 points in this posting are certainly the most efficient I have had.

 21. I really wanted to develop a brief message so as to appreciate you for all the splendid ideas you are showing here. My long internet investigation has at the end been honored with brilliant concept to exchange with my relatives. I would believe that we visitors actually are truly lucky to be in a superb community with very many perfect individuals with useful methods. I feel pretty fortunate to have used your entire webpages and look forward to plenty of more amazing moments reading here. Thanks again for all the details.

 22. I wish to express my admiration for your generosity in support of men and women who really need help with this important niche. Your special commitment to getting the solution around had become wonderfully valuable and have frequently made employees like me to achieve their ambitions. The important advice signifies so much to me and somewhat more to my colleagues. Warm regards; from each one of us.

 23. I want to convey my love for your kind-heartedness for folks who should have help with your study. Your personal dedication to getting the message around turned out to be definitely valuable and has consistently empowered those much like me to achieve their desired goals. Your personal warm and helpful report can mean much a person like me and still more to my peers. Thanks a ton; from each one of us.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.